03

02

Beasaingo Batzokia
Kale Nagusia 26 Bj
20200 Beasain (Gipuzkoa)
Tf: 943 08 68 55