04

01

Batzoki de Alonsotegi
Areitzo 5
48810 Alonsotegi (Bizkaia)
Tf.: 674 33 05 40